Każdy zawór przeznaczony do regeneracji poddawany jest poniższym procesom regeneracyjnym:

1. Przyjęcie zaworów do regeneracji

Odbiór zaworów do naprawy polega
na sprawdzeniu ilości, weryfikacji typu i numerów seryjnych zaworów, a także ocenie ich stanu technicznego oraz widocznych uszkodzeń. Przekazanie zaworów do naprawy związane jest z wypełnieniem protokołu przyjęcia oraz podpisem dostawcy.

2. Mycie i czyszczenie zaworu 

Każdy zawór przeznaczony do regeneracji poddawany jest poniższym procesom regeneracyjnym:

3. Demontaż, sprawdzenie kompletności 

Demontaż zaworu wykonywany jest na stanowisku wyposażonym w obrotowy wspornik,
co zapewnia jego pewne zamocowanie. W trakcie rozmontowywania następuje wstępna weryfikacja poszczególnych części i podzespołów zaworu.

4. Mycie i czyszczenie poszczególnych części 

Mycie zaworów następuje bezpośrednio po ich demontażu. Dokonywane jest przy użyciu myjki ręcznej typu TORRENT 500 w temperaturze ok. 60°C z dodatkiem środka do czyszczenia aluminium. W przypadku większych zabrudzeń proces ten jest powtarzany. 

5. Weryfikacja stanu technicznego poszczególnych części, kwalifikacja
do wymiany/naprawy 

Ocena pojedynczych elementów zaworów polega na szczegółowej weryfikacji zużycia eksploatacyjnego. Elementy przekraczające normy zużycia wymieniane są na nowe, a pozostałe, które spełniają normy podlegają procesowi regeneracji.

6. Wymiana uszczelnień gumowych 

Ze względu na ograniczoną żywotność elementów gumowych wszystkie z nich podlegają wymianie. Korzystamy z uszczelnień kwalifikowanych dostawców.

7. Wymiana / naprawa wszystkich elementów wykazujących uszkodzenia, nadmierne zużycie lub nie spełniających parametrów określonych w dokumentacji naprawczej 

Wszystkie sprężyny wchodzące w budowę danego zaworu sprawdzane są za pomocą siłomierza elektronicznego SAUTER FH 500N. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności podlegają one wymianie na fabrycznie nowe.

8. Smarowanie wewnętrznych części zaworu 

Wszystkie gwinty oraz elementy i podzespoły współpracujące ze sobą pokrywane są warstwą smaru GREASEN SYNTEX HT 2 (z przeznaczeniem do aparatury hamulcowej) lub smarem silikonowym.

9. Montaż zaworu 

Montaż zaworu dokonywany jest na tym samym stanowisku, na którym przeprowadzany był jego demontaż. Podczas tego procesu dokonywana jest powtórna weryfikacja części i podzespołów zaworu, a także ich wzajemnego spasowania.
W celu usunięcia wszelkiej wilgotności kanały pneumatyczne w korpusie zaworu zostają przedmuchane za pomocą pistoletu pneumatycznego. 

10. Badanie i próba zaworu na stanowisku pomiarowym 

Kompletne i zmontowane zawory rozrządcze badane są na stanowisku komputerowym TEZAR zgodnie z programem przewidzianym dla danego typu zaworu. Pozostałe zawory sprawdzane są na dedykowanych stanowiskach diagnostycznych. Protokoły z badania zgodne są z aktualnymi normami UIC oraz TSI. Pomyślnie zakończone badanie potwierdzone jest wydrukiem protokołu odbioru. 

11. Znakowanie, malowanie i pakowanie zaworów 

Zawory, których badanie zakończyło się wynikiem pozytywnym oznaczane są tabliczką znamionową umieszczoną na korpusie zaworu obok tabliczki fabrycznej. Dodatkowo w celu ochrony przed zanieczyszczeniami na czas ich magazynowania na zaworze umieszczana jest również naklejka zabezpieczająca.

12. Wystawienie świadectwa jakości 3.1. lub 3.2. 

Finalnym etapem przeprowadzonej regeneracji jest wystawienie świadectwa jakości 3.1. lub 3.2.  potwierdzającego pomyślne przeprowadzenie wszystkich etapów regeneracji w odniesieniu
do warunków technicznych odbioru (WTO) oraz zgodność z zapisami ISO.